P.T.A

P.T.A. MEMBERS OF 2018 – 2019
CLASS NAME OF THE STUDENT PARENTS NAME
I B SERENHA M. ALPHONSO JENNIFER MICHEAL ALPHONSO
II B SANVI VINERKAR ABHAY VINERKAR
III B AKSHATI NOR BHAVNA NOR
IV B DHRUVI V. ZARAPKAR SAKSHI V. ZARAPKAR
V B AISHWARYA V. SAWANT VIRASHREE V. SAWANTY
VI B YUKTA WAINGANKAR ANUSHKA D. WAINGANKAR
VII B RIONA DIAS MARTINO DIAS
VIII B KRISHI MEHTA MAMTA RAJESH MEHTA
IX B ARCHI S. SARVANKAR PRITI SANJAY SARVANKAR
X B RITU A. KARNIK ANJALI ABHIJEET KARNIK
Powered by Intellischools